Rewriting Your Reflection

earliest post first | most recent post first

Big Jim
- 3/7/2016 9:33pm

By this time, you've all heard about the troubles with the Mirror World, I'm sure.

Until relationships with the Mirror World become normalized once more, the Dean has asked that all students rewrite their reflections. We ask that you do not spend too much time studying your reflection, in case it's viewed as some kind of provocation. Instead, to the best of your ability, please rewrite your reflection without reflecting on it, and have it to your home room teacher by Wednesday.

Sincerely,

Big Jim
Student Activities Coordinator
Class of '99

miJ giB
- 3/8/2016 11:21pm

bɘviɿɘb ƚnɘƚnoɔ llɒ ƚɒʜƚ bɘƨivbɒ ɘd ɘƨɒɘlꟼ
ʇo yƚɿɘqoɿq ɘviƚɒɘɿɔ ɘʜƚ ƨi noiƚɔɘlʇɘɿ moɿʇ
ǫniƚiɿwɘɿ ɘʜƚ ƨɘbulɔni ƨiʜT .blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ
ʇo ƚuqƚuo ɘviƚɒviɿɘb llɒ bnɒ ,ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ ʇo
.ƨɘƨƨɘɔoɿq noiƚɔɘlʇɘɿ-duƨ

ƨɘlƚɿuƚ ƨ'ƚI" biɒƨ ybɒl blo ɘʜƚ nɘʜW
ƚɒʜw ƨi ƨiʜƚ ",nwob yɒw ɘʜƚ llɒ
ɘvɒʜ uoy ƨɒ nooƨ ƨA .ƚnɒɘm ɘʜƨ
,ʇlɘƨɿuoy noqu ǫniƚɔɘlʇɘɿ ʇo noiƚon yɿɘv ɘʜƚ
,bɘmuƨnoɔ ylɘƚɒibɘmmi ɘɿɒ noiƚɔɘlʇɘɿ ʇo ƨɘmɘm ɘƚɒviɿq
blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ ʇo ɒɿɘvɒmiɿq ɘʜƚ ɘɿɒ ʜɔiʜw
.(yƚilɒɘЯ ʇo yɿoƚiɿɿɘT ɘʜƚ) Я.O.T

ylɘƚɒibɘmmi bɘɿɘvilɘb ɘd bluoʜƨ ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ nɘƚƚiɿwɘɿ llA
.ƚɘlƚuo blɿoW ɿoɿɿiM ƚƨɘɿɒɘn ɿuoy oƚ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
96' ʇo ƨƨɒlƆ

Veronica Sawyer
- 3/9/2016 7:53am

March 9, 2016.
Dear Diary,
This morning I woke up at 5:00, stared at myself in the mirror for 15 minutes, and rewrote my reflection. The whole ordeal messed with my brain and now I've got a killer headache.
Ouch.
This whole "Mirror World" business is confusing as hell. The last thing I need is to fall through my mirror a la "Alice Through the Looking Glass" the week before finals!
But I turned the reflection thing in last class, and hopefully this whole mirror dimension thing blows over. Hope this isn't a repeat of the time travel fiasco from last year.
I'm so stressed, Diary. The last thing I need is a space-time continuum disaster on my hands.
I'm still praying for a better way.
Signed,
Veronica Sawyer.

Nick Gleason
- 3/9/2016 1:57pm

It's my Catalog of Body Movements that the Mirror World wants so bad. That's the source of all this brouhaha.

At Psyhigh my focus has been House Magic - the study of how our movement through our "houses" is key to the psycho-magical fabric of time. It's the movement of our bodies through time that creates our reality. "Into this house we're born, Into this world we're thrown" as the poet said.

So, I've just completed my catalog, which is a definitive listing of all major and minor body movements as they relate to the technology around us. So, using a broom, or a vacuum, there's a certain dance the body does. That's in my catalog. Sitting in a chair. Using a toaster. Typing on a laptop. You name it, it's in there - every single body movement (or set of movements that make up a specific experiential total to achieve an aim) you take from the time you wake up till the time you go to bed, all in an easy to read and look up format.

You can see why the Mirror World would be so interested.

Big Jim
- 3/9/2016 8:48pm

All students are instructed to ignore @miJ giB's baseless threats and accusations. The Mirror World has no claim on your reflections - so long as they are created without the aid of a mirror.

This is why it's incredibly important to rewrite your reflections without looking into the mirror. When we learned that @Veronica Sawyer spent 15 minutes staring into one, we immediately sent Psychic Biohazard Aurora Team 2 in to extract and quarantine her. She is currently undergoing treatment.

The Mirror World has deeply insinuated itself into our reality. When the reflections became malign, we realized how dangerous this situation was. @Nick Gleason's Catalog of Body Movements has only raised the stakes, so we've secured this important piece of magical intellectual property in an undisclosed location free of all reflective surfaces.

Because of the difficulty of rewriting your reflections without actually reflecting, we've extended the deadline. Please have them to your homeroom teachers by Friday.

Until this issue is resolved, under no circumstances should you trust your reflection, no matter what kind of appealing arguments it may make.

Sincerely,

Big Jim
Student Activities Coordinator
Class of '99

Veronica Sawyer
- 3/10/2016 6:33am

March 10, 2016.
Dear Diary,
Jesus Christ, I messed up.
You know Murphy's law, right? Whatever can go wrong, will go wrong.
Well, dear Diary, it's seeming more and more that I am the human embodiment of Murphy's law. Apparently I /wasn't/ supposed to look in the mirror for the reflection thing.
And now I'm in the goddamn infirmary, and apparently I'm "under quarantine." What's that supposed to mean?! How long am I gonna be kept away from my classes? Shit, I can see my GPA crumbling before my eyes.
My head's still pounding like a bitch - maybe it's because of the Mirror World, maybe it's because my essay on dead languages is due today, maybe it's a combination of both.
Screw me and my horrible luck, Diary. I'm going to take a nap.
Yours in misfortune,
Veronica Sawyer

Alra Mist
- 3/10/2016 3:50pm

Wow, these reflections mean business. After I caught Gwenette being hypnotized into forming a portal ritual for her reflection (for the third time in one night!), we decided to throw in the towel and cover the mirror. It took me five tries, but eventually I made a pretty secure shadow curtain over the looking glass. I'm not sure if the unnatural howls of anguish are from the shadows or the reflections, but suffice it to say that both are displeased.

As a thanks, Gwenette finally took me out shopping for new clothes. Since I couldn't look into any mirrors, I had to just trust my new friend's judgment on the outfits. Thank heavens I found a part of the shopper's market -- or as my peers call it, the "maul" -- that had long skirts. I've got about ten now, and a variety of tops to go with them. While I do feel exposed without my original black robes, it is nice to not be tripping over the hem and getting weird looks from the fashionable girls.

I'm supposed to be studying right now for two big tests I have tomorrow. However, I've been procrastinating. Studying has the word "dying" in it for a reason... especially when the shadows get sassy and try to strangle you. Then again, it's either study for my tests or listen to Bennivo. He said I need to find a way to contact Mother, let her know that I'm okay and safely in another timeline for a little bit. But if my choices are talking to my mother or wrangling murderous beings of darkness... I think I'll go study for these tests first.

(Oh, and @Big Jim, one of the mirrors in the 3rd floor girls restroom has been looking rather three dimensional lately. I don't know if it's normal here for silvery hands to be growing out of mirrors, but I felt obligated to report it anyways.)

miJ giB
- 3/10/2016 9:02pm

bnɒ ,ƨɘil ylno ƨʞɒɘqƨ @Big Jim ɿuoY
ylbnild ybod ƚnɘbuƚƨ ɘʜƚ ɘbiuǫ oƚ ƨʞɘɘƨ
ʇʇo bnɒ ,ƨllɒʇ ɘʜƚ ɿɘvo ,ɿɘƚƨɒƨib oƚni
.ƚƨɒɘl yɿɘv ɘʜƚ ƚɒ ƨʇʇilɔ

ɒƚƚɘbnɘv ƨiʜT .ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ "nǫilɒm" on ɘɿɒ ɘɿɘʜT
ɿuoy ɘƨuɒɔɘd ylno nɒǫɘd blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ ʜƚiw
bɘʞool bnɒ ǫninɿom ɘno qu ɘʞow nɒɘᗡ
ƚɒʜw ɘʞil ƚ'nbib bnɒ ɿoɿɿim ɘʜƚ ni
.ɿɘƨol blo ǫniǫɒ ,yʜɔnuɒq ɒ - wɒƨ ɘʜ

blɿoW ɿoɿɿiM ɘɿiƚnɘ ɘʜƚ ǫninoiƚɔnɒƨ bnɒ ǫniƚɔibnI
ƚɒʜw ʇo ƚɔɒʇ ɘʜƚ ɘǫnɒʜɔ ƚon lliw
ƚnɘbuƚƨ ɘɿiƚnɘ ɘʜƚ ǫniynɘᗡ .ɘmoɔɘd ƨɒʜ ɘʜ
oƚni ǫniʞool ʇo ƚʜǫiɿ ɘlqmiƨ ɘʜƚ ybod
nɒɘᗡ ɘʜƚ ƚɘl oƚ ylɘɿɘm - ɿoɿɿim ɒ
- lɒinɘb ʇo ɘƚɒƚƨ nwo ƨiʜ ni ɘvil
.ɘmiɿɔ ʞɔiƨ ,ʞɔiƨ ɒ ƨi

ƨiʜƚ ƚƨniɒǫɒ qu bnɒƚƧ !ʜǫiʜyƨꟼ ʇo ƨƚnɘbuƚƧ
ɘɔɒɿdmƎ !nɒmbɒm niɒv ɒ yd noiƨƨɘɿqqo yɿɒƨƨɘɔɘnnu
ʇi bnA !mɘʜƚ ɘƚiɿwɘɿ ƚ'nob ,ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ ɿuoy
bnɒʜ ɘƨɒɘlq ,mɘʜƚ nɘƚƚiɿwɘɿ ybɒɘɿlɒ ɘvɒʜ uoy
.ƨu oƚ ylɘʇɒƨ ɿɘvo mɘʜƚ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
96' ʇo ƨƨɒlƆ

Nick Gleason
- 3/11/2016 1:25pm

It's probably safer for The Catalog of Body Movements to be locked up by the school. Our school, that is, not Mirror World Psyhigh. But frankly it worries me. It's too dangerous for any single authority to control.

With every set of body movements that make up each day all in one book, it's like the operating manual for life. Every moment is catalogued. It's a periodic table for the components of time itself.

I always intended to go open source with it. Share it with everybody, and no single power could use it to control everyone. Now I wonder if I ever should have created it in the first place.

Until this all gets sorted out, everybody should just go about their daily routines, and don't think about the series of preprogrammed motions you're going through. Don't reflect on it. And definitely don't do them in front of a mirror!!!

Winlock
- 3/11/2016 2:21pm

7

next 10 >