miJ giB

earliest post first | most recent post first

Rewriting Your Reflection
-
3/22/2016 8:51pm

ɘbiƨƚuo lɿiǫ ɘʜƚ oƚ noiƚnɘƚƚɒ on yɒꟼ
!ɿoɿɿim ɘʜƚ

.ƚƨiƨƨiɔɿɒn lɒnoiƨulɘb ɒ ylƨuoivdo ƨi @luz miller
bɘɿuƚqɒɔ ƨi ƚɒʜw ʇo ɘbiƨƚuo ƨƚƨixɘ ǫniʜƚoИ
nɘɘd ƨɒʜ ƨiʜT .nɘɘɿɔƨ ɿoɿɿim ɘʜƚ ni
no ƨɘiɿoƚɒɿodɒl ni ƨƚƨiƚnɘiɔƨ yd nɘvoɿq ylɘviƚiniʇɘb
.ƨƨɒlǫ ɘʜƚ ʇo ƨɘbiƨ ʜƚod

ƨuoɿɘǫnɒb ƨi ɿɘlliM .ƨM ƚɒʜƚ ɿɒɘlɔ ƨ'ƚI
ɒ oƚ bɘniʇnoɔ ɘd oƚ ƨbɘɘn bnɒ
.ɘldiƨƨoq ƨɒ nooƨ ƨɒ llɘɔ bɘɿoɿɿim

oƚ ɘuniƚnoɔ ɘƨɒɘlq -- uoy ʇo ƚƨɘɿ ɘʜT
ǫniƚɒlqmɘƚ ɿuO .ƨɘniƚuoɿ yliɒb ɿuoy ƚuodɒ oǫ
.ɘƚɘlqmoɔ ƚƨomlɒ ƨi

,ylɘɿɘɔniƧ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
yɿoƚɔɒᖷ ɿoɿɿiM ƨbniW nɘvɘƧ OƎƆ
96' ʇo ƨƨɒlƆ

Rewriting Your Reflection
-
3/14/2016 9:58pm

ƚɒʜƚ ƨƚnɘbuƚƨ ɘʜƚ ʞnɒʜƚ oƚ ɘʞil b'I
ƨiʜƚ yɿoƚɔɒᖷ ɿoɿɿiM ƨbniW nɘvɘƧ ɘʜƚ bɘƚiƨiv
oƚ ƚiƨiv ɿiɘʜƚ ɘqoʜ I bnɒ ,bnɘʞɘɘw
bnɒ ǫninɘƚʜǫilnɘ nɒ ƨɒw "ɘbiƨ ɿɘʜƚo ɘʜƚ"
.ɘɔnɘiɿɘqxɘ lɒɿuƚluɔ ǫniʜɔiɿnɘ

nɘʞɒƚ ƨɒʜ blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ ,ƨɘiɿuƚnɘɔ ɿoᖷ
yɒƨ uoY .blɿow ɿuoy moɿʇ ƨɘuɔ ƨƚi
ɿuoy ʜɔƚɒɿɔƨ uoY .qmuႱ yɒƨ ɘw ,qmuႱ
ƨ'ƚi won ƚuᙠ .ƨɿuo ʜɔƚɒɿɔƨ ɘw ,ʞɔɒd
ɘʜƚ no ɘoʜƨ ɘʜƚ ƚuq oƚ ɘmiƚ
ƨ'ƚɒʜƚ - ɘno ƚɒʜƚ ƚon ,oИ .ƚooʇ ɿɘʜƚo
.ɘno ƚɒʜƚ ,ƨɘY .ɘno ɘmɒƨ ɘʜƚ

ʜƚiw bɘlquoɔ ,ɘƨɒd llɒƚƨni ɘldibɘɿɔni ɿuo ʜƚiW
ɿuoy ʜɔiʜw) ƨƚnɘmɘvom yboᙠ ʇo ǫolɒƚɒƆ ɘʜƚ
ƨu oƚ ɘldɒliɒvɒ ɘbɒm ƚƨuႱ ƨɒʜ nɒɘᗡ
OꟼI ǫnimoɔqu ɿuo ,(ƚnɘmɘǫnɒɿɿɒ lɒiɔɘqƨ ʜǫuoɿʜƚ
bɘbɘɘn ɘv'ɘw ƚniɿqƚooʇ ɘʜƚ ƨu ɘviǫ lliw
ƚɔɒqmi ʇo bniʞ ɘʜƚ ɘʞɒm yllɒniʇ oƚ
.blɿow ɿuoy no oƚ bɘƚnɒw ƨyɒwlɒ ɘv'ɘw

ɘzɒᎮ !won ƨu ɿoʇ ʞoo⅃ !nooƨ ƨu ʇo ʞoo⅃
ll'uoy bnɒ ɿoɿɿim ƚƨɘɿɒɘn ɿuoy oƚni ylqɘɘb
.nɒɘm I ƚɒʜw ɘɘƨ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
yɿoƚɔɒᖷ ɿoɿɿiM ƨbniW nɘvɘƧ OƎƆ
96' ʇo ƨƨɒlƆ

Rewriting Your Reflection
-
3/10/2016 9:02pm

bnɒ ,ƨɘil ylno ƨʞɒɘqƨ @Big Jim ɿuoY
ylbnild ybod ƚnɘbuƚƨ ɘʜƚ ɘbiuǫ oƚ ƨʞɘɘƨ
ʇʇo bnɒ ,ƨllɒʇ ɘʜƚ ɿɘvo ,ɿɘƚƨɒƨib oƚni
.ƚƨɒɘl yɿɘv ɘʜƚ ƚɒ ƨʇʇilɔ

ɒƚƚɘbnɘv ƨiʜT .ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ "nǫilɒm" on ɘɿɒ ɘɿɘʜT
ɿuoy ɘƨuɒɔɘd ylno nɒǫɘd blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ ʜƚiw
bɘʞool bnɒ ǫninɿom ɘno qu ɘʞow nɒɘᗡ
ƚɒʜw ɘʞil ƚ'nbib bnɒ ɿoɿɿim ɘʜƚ ni
.ɿɘƨol blo ǫniǫɒ ,yʜɔnuɒq ɒ - wɒƨ ɘʜ

blɿoW ɿoɿɿiM ɘɿiƚnɘ ɘʜƚ ǫninoiƚɔnɒƨ bnɒ ǫniƚɔibnI
ƚɒʜw ʇo ƚɔɒʇ ɘʜƚ ɘǫnɒʜɔ ƚon lliw
ƚnɘbuƚƨ ɘɿiƚnɘ ɘʜƚ ǫniynɘᗡ .ɘmoɔɘd ƨɒʜ ɘʜ
oƚni ǫniʞool ʇo ƚʜǫiɿ ɘlqmiƨ ɘʜƚ ybod
nɒɘᗡ ɘʜƚ ƚɘl oƚ ylɘɿɘm - ɿoɿɿim ɒ
- lɒinɘb ʇo ɘƚɒƚƨ nwo ƨiʜ ni ɘvil
.ɘmiɿɔ ʞɔiƨ ,ʞɔiƨ ɒ ƨi

ƨiʜƚ ƚƨniɒǫɒ qu bnɒƚƧ !ʜǫiʜyƨꟼ ʇo ƨƚnɘbuƚƧ
ɘɔɒɿdmƎ !nɒmbɒm niɒv ɒ yd noiƨƨɘɿqqo yɿɒƨƨɘɔɘnnu
ʇi bnA !mɘʜƚ ɘƚiɿwɘɿ ƚ'nob ,ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ ɿuoy
bnɒʜ ɘƨɒɘlq ,mɘʜƚ nɘƚƚiɿwɘɿ ybɒɘɿlɒ ɘvɒʜ uoy
.ƨu oƚ ylɘʇɒƨ ɿɘvo mɘʜƚ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
96' ʇo ƨƨɒlƆ

Rewriting Your Reflection
-
3/8/2016 11:21pm

bɘviɿɘb ƚnɘƚnoɔ llɒ ƚɒʜƚ bɘƨivbɒ ɘd ɘƨɒɘlꟼ
ʇo yƚɿɘqoɿq ɘviƚɒɘɿɔ ɘʜƚ ƨi noiƚɔɘlʇɘɿ moɿʇ
ǫniƚiɿwɘɿ ɘʜƚ ƨɘbulɔni ƨiʜT .blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ
ʇo ƚuqƚuo ɘviƚɒviɿɘb llɒ bnɒ ,ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ ʇo
.ƨɘƨƨɘɔoɿq noiƚɔɘlʇɘɿ-duƨ

ƨɘlƚɿuƚ ƨ'ƚI" biɒƨ ybɒl blo ɘʜƚ nɘʜW
ƚɒʜw ƨi ƨiʜƚ ",nwob yɒw ɘʜƚ llɒ
ɘvɒʜ uoy ƨɒ nooƨ ƨA .ƚnɒɘm ɘʜƨ
,ʇlɘƨɿuoy noqu ǫniƚɔɘlʇɘɿ ʇo noiƚon yɿɘv ɘʜƚ
,bɘmuƨnoɔ ylɘƚɒibɘmmi ɘɿɒ noiƚɔɘlʇɘɿ ʇo ƨɘmɘm ɘƚɒviɿq
blɿoW ɿoɿɿiM ɘʜƚ ʇo ɒɿɘvɒmiɿq ɘʜƚ ɘɿɒ ʜɔiʜw
.(yƚilɒɘЯ ʇo yɿoƚiɿɿɘT ɘʜƚ) Я.O.T

ylɘƚɒibɘmmi bɘɿɘvilɘb ɘd bluoʜƨ ƨnoiƚɔɘlʇɘɿ nɘƚƚiɿwɘɿ llA
.ƚɘlƚuo blɿoW ɿoɿɿiM ƚƨɘɿɒɘn ɿuoy oƚ

miႱ ǫiᙠ
ɿoƚɒnibɿooƆ ƨɘiƚiviƚɔA ƚnɘbuƚƧ blɿoW ɿoɿɿiM
96' ʇo ƨƨɒlƆ